Lente bij Van der Heijden Tuinen
Lente bij Van der Heijden Tuinen
 

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Van der Heijden Tuinen: VOF gevestigd aan de Ooldselaan 26 (7245PR) te Laren gld, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57529574.

Klant: degene met wie Van der Heijden Tuinen een overeenkomst van opdracht heeft gesloten, alsmede degene aan wie Van der Heijden Tuinen een offerte heeft uitgebracht.

Overeenkomst: Iedere overeenkomst die tussen Van der Heijden Tuinen en klant tot stand komt, welke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Van der Heijden Tuinen en klant en zijn van toepassing op alle overeenkomsten en andere rechtshandelingen die door Van der Heijden Tuinen met klant zullen worden gesloten.
 2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Eventuele inkoop-of andere algemene voorwaarden van klant zijn niet van toepassing, tenzij Van der Heijden Tuinen dit uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard.
 4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Klant en Van der Heijden Tuinen zullen dan in overleg treden en de nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen met nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat of een situatie niet is geregeld omtrent de uitleg van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden “naar de geest” van deze bepalingen.

Artikel 3: Offertes en totstandkoming overeenkomsten
 1. Alle offertes van Van der Heijden Tuinen zijn vrijblijvend, tenzij dat uitdrukkelijk anders in de offerte wordt vermeld.
 2. Een samengestelde offerte verplicht Van der Heijden Tuinen niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de offerte opgegeven prijs.
 3. Indien het aanbod is gebaseerd op de door klant verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is Van der Heijden Tuinen gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen en/of levertermijnen aan te passen.
 4. Indien de aanvaarding door klant (ook op kennelijk ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Van der Heijden Tuinen daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Van der Heijden Tuinen anders aangeeft.
 5. Van der Heijden Tuinen behoudt zich het auteursrecht voor op de bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. Deze blijven, ongeacht de vraag of tekenkosten en overdracht van auteursrechten afzonderlijk in rekening zijn gebracht, zijn eigendom en mogen zonder zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden worden overgedragen of op andere wijze gebruikt.
 6. Als de opdracht voor de uitvoering van het werk niet aan Van der Heijden Tuinen wordt gegeven, zal de offerte compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen binnen 14 dagen na datum der beslissing aan Van der Heijden Tuinen retour worden gezonden.
 7. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal de opdrachtgever de werkelijke tekenkosten aan Van der Heijden Tuinen betalen in geval Van der Heijden Tuinen wel was uitgenodigd tot het doen van tekenwerk maar hem geen opdracht tot het verrichten van werkzaamheden en/of levering van goederen wordt gegeven.
 8. Grondwerk volgens offerte mits grond niet verontreinigd is met asbest, puin of ander vuil.

Artikel 4: Verplichtingen van de klant
 1. Klant is gehouden Van der Heijden Tuinen tijdig alle informatie te verstrekken, welke Van der Heijden Tuinen voor een correcte uitvoering van de overeenkomst nodig heeft of waarvan klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dar deze noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van Van der Heijden Tuinen verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. Van der Heijden Tuinen is niet aansprakelijk voor schade, van welk aard dan ook, die veroorzaakt wordt doordat Van der Heijden Tuinen is uitgegaan van de door klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Klant dient er voor te zorgen dat de door derden te verrichten werkzaamheden, welke niet tot de met Van der Heijden Tuinen overeengekomen werkzaamheden behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.
 4. Klant zorgt ervoor dat van der Heijden Tuinen tijdig over alle goederen beschikt waarvan in de overeenkomst duidelijk is bepaald dat die door dof namens klant ter beschikking zullen worden gesteld. Klant is verantwoordelijk indien deze goederen niet deugdelijk of ongeschikt zijn.
 5. Klant dient zorg te dragen voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor de deugdelijke uitvoering van de werkzaamheden. Voorts dient klant voor eigen rekening en risico ervoor zorg te dragen dat: de door Van der Heijden Tuinen tewerkgestelde personen op het overeengekomen tijdstip toegang verkrijgen tot de locatie waar de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd en zij de werkzaamheden kunnen verrichten gedurende normale werkuren. Van der Heijden Tuinen zal hiervan zoveel mogelijk tijdig mededeling doen: de locatie geschikt is voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, er aansluitingsmogelijkheden zijn voor elektrische machines, verlichting en water. Voor zover van toepassing: Van der Heijden Tuinen tijdig kan beschikken over de voor de werkzaamheden benodigde goedkeuringen en vergunningen, alsmede over de door klant in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden te verschaffen overige gegevens.
 6. Indien klant niet heeft voldaan aan de bovengenoemde verplichtingen, dan heeft Van der Heijden Tuinen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schroten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens gebruikelijke tarieven van Van der Heijden Tuinen bij de klant in rekening te brengen.

Artikel 5: Levering, leveringstermijnen
 1. Van der Heijden Tuinen spant zich in de tussen partijen overeengekomen uitvoerings-en opleveringstermijnen te komen, echter betreffen deze termijnen , tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geen fatale termijnen. Klant kan Van der Heijden Tuinen derhalve niet verplichten binnen een bepaalde tijd op te leveren, tenzij dit uitdrukkelijk met klant is overeengekomen.
 2. Het verzuim van Van der Heijden Tuinen treedt niet eerder in dan nadat klant Van der Heijden Tuinen schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Van der Heijden Tuinen de overeenkomst alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 3. Indien Van der Heijden Tuinen voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door klant verstrekken materialen en/of gegevens, vangen uitvoerings- en opleveringstermijnen niet eerder aan dan nadat deze materialen en/of gegevens door klant ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 6: Wijzigingen in aangenomen werk
 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke afronding daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen (waaronder mede begrepen wordt een aanvulling op de overeenkomst), dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de oorspronkelijke overeengekomen prijs worden verhoogd of verlaagd. Van der Heijden Tuinen zal daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
 2. In geval van door klant gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeenkomende, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor rekening van klant. Van der Heijden Tuinen zal klant tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen., tenzij klant deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
 3. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, dan is Van der Heijden Tuinen gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat klant akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop uitvoering aan de werkzaamheden gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van Van der Heijden Tuinen op en biedt voor klant geen grond om de overeenkomst te ontbinden.
 4. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Van der Heijden Tuinen een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem worden gevergd.
 5. Overeenkomsten die strekken tot meerwerk, vinden behoudens het bepaalde in overige leden van dit artikel, plaats in overleg en worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd.

Artikel 7: Opschorting en ontbinding
 1. Indien klant een of meer van zijn verplichtingen (waaronder betalingsverplichtingen) jegens Van der Heijden Tuinen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Van der Heijden Tuinen gerechtigd- onverminderd alle overige aan Van der Heijden Tuinen toekomende rechten – de nakoming van zijn verplichtingen jegens klant op te schorten, tot dat klant alsnog volledig zijn verplichtingen jegens Van der Heijden Tuinen is nagekomen.
 2. Indien bij Van der Heijden Tuinen de gegronde vrees leeft dat klant zijn verplichting niet na zal komen, is Van der Heijden Tuinen gerechtigd de op haar rustende verplichting op te schorten. In dit geval geeft van der Heijden Tuinen klant de gelegenheid om door middel van een verklaring zekerheid te stellen omtrent de nakoming van de op klant rustende verplichting. Indien klant hier niet binnen 14 dagen na dagtekening van het verzoek van Van der Heijden Tuinen aan voldoet, heeft Van der Heijden Tuinen het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 3. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur niet kan worden hervat, is Van der Heijden Tuinen gerechtigd de overeenkomst, zonder rechtelijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan klant te ontbinden. Ingeval van ontbinding zijn de vorderingen van Van der Heijden Tuinen op klant onmiddellijk opeisbaar.
 4. Voorts is Van der Heijden Tuinen bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring indien: zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is geworden of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud
 1. Alle door Van der Heijden Tuinen in het kader van de overeenkomst geleverde diensten en/of werken en/of materialen blijven eigendom van Van der Heijden Tuinen tot dat klant alle verplichtingen uit de met Van der Heijden Tuinen gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Door Van der Heijden Tuinen geleverde diensten en/of werken en/of materialen die ingevolge lid 1 van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Klant is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende diensten en/of werken en/of materialen te verpanden of op enige wijze te bezwaren.
 3. Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Van der Heijden Tuinen veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop vestigen of doen gelden, dan is klant verplicht om Van der Heijden Tuinen daarvan op de hoogte te stellen. Voorts verplicht klant zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Van der Heijden Tuinen ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Van der Heijden tuinen gerechtigd tot deze penningen.

Artikel 9: Garantie:
 1. Van der Heijden Tuinen zal ervoor zorgen dat de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen worden uitgevoerd.
 2. Kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van door Van der Heijden Tuinen te leveren zaken en diensten moeten uitdrukkelijk met klant zijn overeengekomen. De garantieverplichting van Van der Heijden Tuinen strekt zich niet verder uit dan tot de uitdrukkelijk gemaakte kwaliteitsbedingen of uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitsnormen.
 3. Uitzondering op het in lid 2 van dit artikel geldt voor: beplanting: garantie gedurende 1 groeiseizoen onder normale groeiomstandigheden. Bestrating: garantie gedurende 1 maand.
 4. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan en onjuist opslag of onderhoud daarna door klant en/of derden wanneer, zonder schriftelijk toestemming van Van der Heijden Tuinen of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of diende te werden ver-bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. Klant komt evenmin aanspraak op garantie toe , indien het gebrek is ontstaan door het gevolg is van omstandigheden waar Van der Heijden Tuinen geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen vorstschade, droogteschade, overstromingen, stormen, aantastingen door schimmels, ziekten, plaagdieren, vandalisme en natuurrampen.
 5. Ingeval door klant terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen, zal Van der Heijden Tuinen kosteloos zorgdragen voor herstel of vervanging van de zaak c.q. voor restitutie van of een reductie op de overeengekomen koopprijs. Een en ander ter keuze van Van der Heijden Tuinen Eventuele aanplant valt altijd buiten de garantie.
 6. De garantie van Van der Heijden Tuinen strekt zich niet verder uit dan reparatie of vervanging. De garantieduur wordt niet verlengd door herstel of vervanging van het betreffende gebrek.

Artikel 10: Klachten
 1. Klant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking gesteld respectievelijk de betreffende diensten zijn uitgevoerd. Daarbij behoort klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Bij constatering van gebreken of tekortkomingen aan de geleverde zaken , dient klant in overleg te treden met Van der Heijden Tuinen alvorens de geleverde zaken worden verwerkt of geplaatst. De bewijslast ten aanzien van de geconstateerde gebreken of tekortkomingen ligt bij de klant.
 2. Klachten over de door of namens Van der Heijden Tuinen verrichte werkzaamheden dienen door klant, zijnde consument, zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een maand na ontdekking en door klant, zijnde ondernemer, zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking schriftelijk per aangetekend schrijven te worden gemeld bij Van der Heijden Tuinen. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming(en) te bevatten, zodat Van der Heijden Tuinen in staat is adequaat te reageren.
 3. Klachten betreffende de uitvoering van de overeenkomst door Van der Heijden Tuinen geven klant, zijnde ondernemer, nimmer het recht zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Van der Heijden Tuinen op te schorten.
 4. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van verkleuringen en ondergeschikte kleurafwijkingen van hout, stenen, plantgoed, cement, e.d. Ook zijn er geen klachten mogelijk over het te gebruiken kunststoffen en metalen materialen (bijvoorbeeld cortenstaal, aluminium en kunststof profielen of objecten).
 5. Indien Van der Heijden Tuinen een klacht gegrond acht, is Van der Heijden Tuinen gerechtigd de betreffende overeenkomst opnieuw uit te voeren, dan wel anderszins de klachten te (doen) verhelpen.
 6. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daarvoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijnde van Van der Heijden Tuinen daardoor gevallen, integraal voor rekening klant.

Artikel 11: Aansprakelijkheid en vrijwaring
 1. Indien van der Heijden Tuinen aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Buiten de expliciet overeengekomen c.q. door Van der Heijden Tuinen gegeven garanties aanvaardt Van der Heijden Tuinen geen enkele aansprakelijkheid.
 3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel is Van der Heijden Tuinen slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Van der Heijden Tuinen voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen-of letselschade, is nadrukkelijk uitgesloten.
 4. Klant is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
 5. Indien Van der Heijden Tuinen aansprakelijk is voor de door klant geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Van der Heijden Tuinen beperkt tot het factuurbedrag voor de geleverde zaken en diensten. Voor zover in een voorkomend geval nog niet aan klant is overeengekomen vaste prijs of gangbare tarief dat aan klant in rekening zou worden gebracht voor de verrichte werkzaamheden, waarin de oorzaak van de schade is gelegen. Sowieso is de aansprakelijkheid ten allen tijde beperkt tot het bedrag dat door de assuradeur van Van der Heijden Tuinen in het voorkomende geval uitgekeerd.
 6. Van der Heijden Tuinen is jegens klant, zijnde ondernemer, nimmer aansprakelijk voor schade en/of kosten, van welke aard en/of omvang dan ook, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit handelingen, nalatigheden, fouten en/of de kwaliteit van het geleverde werk van derden, die door Van der Heijden Tuinen bij uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld. Het in dit lid gestelde lijdt uitzondering in geval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Van der Heijden Tuinen. Een reeks van samenhangende schadegevallen/gebeurtenissen geldt als een (1) schadegeval/gebeurtenis.
 7. Klant dient Van der Heijden Tuinen uiterlijk binnen drie maanden nadat hij bekend is geworden c.q. bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.
 8. Van der Heijden Tuinen is nimmer aansprakelijk voor schade aan bekabeling, leidingen of andere aan het oog onttrokken ondergrondse werken en constructies, noch voor de mogelijke gevolgen van schade.
 9. Klant kan geen beroep doen op de garantie, noch Van der Heijden Tuinen op andere gronden aansprakelijk stellen indien schade is ontstaan:
 10. Door ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken.
 11. Door fouten of onvolledigheden in de door of namens klant aan Van der Heijden Tuinen verstrekte gegevens.
 12. Door kalkvorming of verkleuring.
 13. Door aanwijzingen of instructies van of namens klant.
 14. Door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens Van der Heijden Tuinen verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters, e.d.
 15. Doordat door of namens klant reparaties c.q. overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder nadrukkelijke voorafgaande toestemming van Van der Heijden Tuinen.
 16. Door het niet aanslaan van beplanting (hergroei) tenzij anders overeengekomen.
 17. Voorts is Van der Heijden Tuinen niet aansprakelijk indien een tekortkoming van Van der Heijden Tuinen.
 18. Arbeidsongeregeldheden bij derden of onder eigen personeel.
 19. Tekortschieten van hulppersonen.
 20. Transportmoeilijkheden.
 21. Brand of verlies van te leveren zaken.
 22. Maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid, zoals importverboden of handelsverboden.
 23. Storingen in de energieleverancier, communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van Van der Heijden Tuinen.
 24. Klant is in de gevallen als opgesomd in lid 9 en 14 van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade.
 25. Klant vrijwaart Van der Heijden Tuinen uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade.

Artikel 12: Overmacht
 1. Van der Heijden Tuinen is niet aansprakelijk voor eventuele door klant geleden schade in geval van een tekortkoming die te wijten is aan een voorval dat niet door schuld van Van der Heijden Tuinen, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen aan Van der Heijden Tuinen is toe te rekenen.
 2. In geval van tijdelijke overmacht is Van der Heijden Tuinen gerechtigd de termijnen waarbinnen de overeenkomst moet worden uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer dan zes maanden duurt, kan klant (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst verlangen, zonder dat klant recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-)verplichtingen van klant ter zake van het reeds door Van der Heijden Tuinen uitgevoerde deel van de overeenkomst.
 3. In geval van blijvende overmacht is Van der Heijden Tuinen gerechtigd de overeenkomst met klant door middel van een schriftelijke verklaring zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. Van der Heijden Tuinen is ter zake jegens klant niet aansprakelijk voor enige door klant geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.
 4. Onder overmacht wordt in ieder geval- maar niet limitatief-verstaan: oorlog en daarmee vergelijkbare situaties: overheidsmaatregelen: werkstakingen, belemmeringen door derden, transportmoeilijkheden, door Partijen onvoorziene technische complicaties, stagnatie door vorstverlet en andere weersinvloeden, brand, ontploffing, andere ernstige storingen in het bedrijf van Van der Heijden Tuinen welke niet voor risico van Van der Heijden Tuinen komen en de omstandigheid dat Van der Heijden Tuinen een prestatie van een derde, die van belang is in verband met de door Van der Heijden Tuinen te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt.
 5. Indien Van der Heijden Tuinen bij intreden van de overmacht al gedeeltelijk van zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Van der Heijden Tuinen bevoegd het reeds verrichte deel, respectievelijk het verrichten deel, van de overeenkomst, afzonderlijk te factureren.